فهرست افرادآقای دکتر بهروز عمرانی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com

آقای دکتر جلال‌الدین رفیع‌فر
انسان‌شناسی - باستان‌شناسی
دانشگاه تهران
jrafifarut.ac.ir

آقای مهندس شهریار محبعلی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آقای دکتر علیرضا ناصری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
naserilibyahoo.com

آقای دکتر مرتضی حصاری
هیئت تحریریه
دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری
mhessariaui.ac.ir
آقای دکتر مهدی مرتضوی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
mehdi.mortazavilihu.usb.ac.ir
آقای دکتر سیدمهدی موسوی‌کوهپر

دانشگاه تربیت مدرس
m_mousavimodares.ac.ir
آقای دکتر سیدرسول موسوی‌حاجی

دانشگاه مازندران
seyyed_rasoolyahoo.com
آقای دکتر داریوش اکبرزاده

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
pasaakyahoo.com
آقای دکتر محمدابراهیم زارعی

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
me-zareibasu.ac.ir
آقای دکتر یعقوب محمدی‌فر

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
Mohamadifarbasu.ac.ir
آقای دکتر محمد مرتضایی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
M_mortezayi2008yahoo.com
آقای پروفسور ماسیمو ویداله

دانشگاه پادوا ایتالیا
آقای پروفسور ابرهارد ولفرام سوئر

دانشگاه ادینبرو، بریتانیا
آقای پروفسور پیر فرانچسکو کالیری


خانم پروفسور هالی پیتمن

موزۀ دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا
hpittmanupenn.edu

Farname Inc

Science-Based Research Institute; Professional Publisher of Scientific Journals
https://farname-inc.com & https://farname.ir