مردم و فرهنگ- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/3 | 
مژگان اسماعیلی                
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
غلامحسین بیابانی
استادیار دانشگاه نیروی انتظامی
نگار داوری اردکانی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
بیژن زارع
دانشیار دانشگاه خوارزمی
زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدرحیم صراف
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مهرداد عربستانی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
اولریش مارزلف
استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جرج آگوست، گوتینگن، آلمان
محمد مرتضایی
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
منیژه مقصودی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
کتایون مزداپور
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیلیا نرسیسیانس
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه مردم و فرهنگ:
http://journal.richt.ir/pc/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب