فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه- ویژگی‌های یک مقالۀ علمی
ویژگی اصلی یک مقالۀ علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/18 | 
بیست جزء ساختاری و مفهومی معمول در مقاله‌های علمی-پژوهشی


جهت مطالعۀ متن کامل کلیک کنید
برگرفته از:  
منصوریان، یزدان (1388). «صد ویژگی یک مقالۀ علمی-پژوهشی خوب». کتاب ماه: کلیات اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسای، شمارۀ 145: صص 66-77.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه:
http://journal.richt.ir/mbp/find.php?item=1.122.27.fa
برگشت به اصل مطلب