فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه- فرآیند پذیرش و داوری مقاله
فرآیند پذیرش مقالات و داوری تخصصی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/12 | 

- نوع داوری:                                                                                                                         دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)
- میانگین بازۀ زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله:                                                                  کمتر از 6 ماه (بین 2 تا 4 ماه)

- بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالۀ دریافتی و اعلام نظر به نویسنده تا آغاز فرآیند داوری:        طی 6 روز کاری
 
فرآیند داوری:
1. دریافت مقاله و بررسی اولیه توسط کارشناس علمی (جهت رعایت اهداف و ضوابط شیوه‌نامۀ نشریه): 3 روز
2. بررسی توسط دبیران تخصصی (سردبیر و مدیرمسئول)، (جهت بررسی و تأیید اولیه و محور مقاله و تعیین 2 داور): 3 روز
3. ارسال به داوران تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 14 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز
4. بررسی نظر داوران توسط دبیران تخصصی: 3 روز
5. ارسال نظر داوران جهت بررسی و اصلاح (بازنگری جزئی یا بازنگری کلی) توسط نویسندگان (نویسندۀ مسئول): 7 روز
6. برگشت مجدد مقاله به دفتر نشریه و بررسی توسط کارشناس علمی و دبیران تخصصی جهت اعمال دقیق اصلاحیه درخواستی داوران: 3 روز 
7. در صورت درخواست بازنگری کلی توسط هر یک از داوران، مقاله مجدد جهت تأیید اصلاحات بازنگری کلی به داور مربوطه ارجاع خواهد شد: 7 روز 
8. ارسال به داور سوم تخصصی (جهت بررسی و تأیید علمی مقاله): مهلت اولیه 14 روز؛ در صورت نیاز و درخواست داور، قابل تمدید به مدت 10 روز

تبصره:
- هر مقاله حداقل به دو داور جهت بررسی علمی ارسال می‌گردد و در صورت تأیید دو داور، مقاله پذیرش و در صورت عدم تأیید دو داور مقاله رد خواهد شد؛ در صورت تأیید یک داور و عدم تأیید داور دیگر، مقاله به داور سوم ارجاع می‌شود، در صورت تأیید مقاله مربوطه پذیرش و یا عدم تأیید داور سوم، مقاله رد خواهد شد. بنابراین، هر مقاله با دو نظر موافق و یا دو نظر مخالف پذیرش و یا رد می‌گردد. 
- صدور گواهی پذیرش بعد از تأیید دو داور امکان‌پذیر خواهد بود.

حداقل بازۀ زمانی جهت بررسی و تأیید هر یک از مقالات، 2 ماه در نظر گرفته شده است؛ و در صورت نیاز بررسی‌های بیشتر به مدت 2 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

دیاگرام فرآیند داوری و پذیرش مقالات:
  
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه:
http://journal.richt.ir/mbp/find.php?item=1.114.20.fa
برگشت به اصل مطلب