Journal archive for Google Scholar Robot!

Parseh Journal of Archaeological Studies

فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسهVolume 5, Number 18 (2022-3)


Investigating the Effective Factors in Collecting Carpets by European in the Qajar Period
بررسی عوامل مؤثر در فرش‌اندوزی اروپاییان در دورۀ قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Basic Spatial Units in Order to Determine the Patterns of Physical Order of Houses of Qajar Period, Isfahan Province
شناخت واحدهای اولیۀ فضایی درجهت تعیین الگوهای نظم کالبدی خانه‌های دورۀ قاجار، استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Tradition of Previous Repairs and the Foundations of New Approaches to Conservation and Restoration in Murals of Chehelstoun Palace
مطالعۀ سنت تعمیرات پیشین و مبانی رویکردهای جدید حفاظت و مرمت در دیوارنگاره‌هایی از کاخ چهلستون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Analysis of Zal and Simorgh Drawings in Illustrated Shahnamehs from the Ilkhanid Period (750-654 AH) to Safavid (1135-905 AH)
بررسی و تحلیل نگاره‌های زال و سیمرغ در شاهنامه‌های مصور‌شده از دورۀ ایلخانی (750-654‌ ه‍.ق.) تا صفویه (1135-905 ه‍.ق.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magnetic Surveys as a Method to Determine the Core Zone of Archaeological Cemeteries Case Study: Mehdiabad-e Olia in the Cultural Landscape of Bam
بررسی‌های مغناطیس‌سنجی، روشی برای شناسایی و تعیین عرصه و حریم گورستان‌های باستانی؛ نمونۀ موردی: گورستان باستانی مهدی‌آباد اولیا در منظر فرهنگی بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study of Physical-Semantic Evolution of “Fakhr and Madin” in Tomb Buildings Left Over from the Islamic Period (Comparative Study of Ilkhanid, Timurid and Safavid Periods)
سیر تحول کالبدی-معنایی «فخرومدین» در بناهای آرامگاهی به‌جاماندۀ دوران اسلامی (مطالعۀ تطبیقی دوره‌های ایلخانی، تیموری و صفوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analysis of Newly Siscovered Coins from Zolfaabad Site of Farahan
بررسی و تحلیل سکه‌های نویافته از محوطۀ زلف‌آباد فراهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Space Organization, Form and Operation of Mountain Castles, Tehran Province; Case study: Castle-City of Firuzkooh
سازمان فضایی، فرم و عملکرد قلعه‌های کوهستانی استان تهران، مطالعۀ موردی: قلعه-شهر فیروزکوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation and Analysis of the Communication Network of Sasanian Cities and its Role in the Arab Conquests
تبیین و تحلیل شبکۀ ارتباطی شهرهای ساسانی و نقش این شبکه در فتوحات اعراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elements and Details Related to the Architecture of Troglodyte, Ab-e-Ask village, Larijan, Amol, Mazandaran Province
عناصر و جزئیات وابسته به معماری دست‌کند روستای آب‌اَسک، لاریجان، آمل، مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Spiritual Being in the Material World; The Reflection of Zoroastrian Tradition on the Iconography of Ohrmazd in Sasanian Rock Reliefs
مینویی در جامۀ‌ گیتی؛ بازتاب سنت دینی زردشتی در شمایل‌نگاری اورمزد در نقش‌برجسته‌های ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study on the A Engraved Bronze Belt Buckle with the Two-Humped Camel, from the Iron Age Site of Lefour, Savadkuh
منشأ ساخت، تحلیل و تفسیر سگک کمربند مفرغی با نقش شتر دوکوهانۀ گورستان عصرآهن لفور سوادکوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Recognition of Gray Artefacts in Chegardak Bronze Age Using Petrographic, XRD and SEM-EDX Methods
بررسی و شناخت هنر سفال خاکستری در محوطۀ عصرمفرغی چِگِردَک بلوچستان با استفاده از روش‌های پتروگرافی XRD و SEM-EDX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Coba” Bowls in Kermanshah Plain: Traces of the Late Chalcolithic Pottery Tradition of Northern Mesopotamia in the Central Zagros
کاسه‌های کوبه در دشت کرمانشاه: ردپایی از گسترۀ سنت سفال دورۀ مس‌وسنگ جدید شمال میان‌رودان در زاگرس‌مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2021-12)


Archaeology and Sustainable Development: An Intertextual Hermeneutics
«باستان‌شناسی» و «توسعۀ پایدار»: تأویلِ بینامتنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Colored Mortar of Boumsab Gypsum Arrays of Ganjali Khan School (Caravanserai) in Kerman
ساختارشناسی ملات رنگی آرایه‌های گچی بوم‌ساب در مدرسۀ (کاروانسرا) گنجعلی‌خان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resource Management and the Strategies of Livelihood Based on Horticulture and Agriculture in Borkhar During the Qajar Period; (Utilizing Archaeological Data and Historical Sources)
مدیریت منابع و راهبردهای معیشتِ مبتنی‌بر باغ‌داری و کشاورزی در بُرخوارِ عصر قاجار (بر پایۀ داده‌های باستان‌شناسی و متون تاریخی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cultural Findings (Tiles and Pottery) of Kohneh Gorab Historical Site, Amlash District and a Suggestion for the Chronology of the Site
بررسی یافته‌های فرهنگی (کاشی و سفال) محوطۀ تاریخی کهنه‌گوراب، شهرستان املش و پیشنهادی برای گاه‌نگاری محوطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Results of the 4th Season of Archaeological Excavations in Jahangir Site, Ilam
بررسی نتایج چهارمین فصل کاوش در بنای ساسانی جهانگیر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Tomb of Gour: A New Model of an Old Tradition
آرامگاه شهر گور، الگویی نو از سنتی کهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description, Classification and Typology of the Parthian Potteries of ShahrTappeh, Dargaz
توصیف، طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفال‌های اشکانی شهرتپۀ درگز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and Analysis of Parthian Pottery in Sarakhs Plain, Northeastern Iran
بررسی و تحلیل سفال‌های اشکانی دشت سرخس، شمال‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indian Bamboo-Stick Carrier in Persepolis
یک هندی حامل چوب بامبو در تخت‌جمشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Memorials and Petroglyphs of Cyrus the Great’s Tomb
یادگاری‌های آرامگاه کوروش بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems of Chronology and Usage of Sealed Potteries: Case of Qal’eh Asrār-e Ghahestān Fragment
چالش‌های گاه‌نگاری و کاربری سفال‌های مهرشده، مطالعۀ موردی نمونۀ قلعه‌اسرار قهستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

KR 385: Evidence of Ancient Nomadism from Kouhrang Bakhtiari Region in the Iron Age
385 KR: شواهد کوچ‌نشینیِ باستان در عصرآهن از منطقۀ کوهرنگ بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Porcelain Frits Seals of the Kaluraz Ancient site, in the Organized Collection of the National Museum of Iran
بررسی مهرهای بدل‌چینی محوطۀ باستانی کَلُوَرز در مجموعۀ سامان‌دهی شدۀ موزۀ ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relative Chronology of the Bronze Age on the Northern Side of the Central Alborz Based on Typology of Pottery Discovered at Ghale-Ben in Babol, Mazandaran
گاه‌نگاری نسبی عصر مفرغ جبهۀ شمالی البرز مرکزی برپایۀ گونه‌شناسی سفال‌های محوطۀ قلعه‌بن بابل، مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preliminary Study of Chalcolithic Lithic in the East of Kurdistan Province
مطالعۀ دست‌افزارهای سنگی محوطه‌های دورۀ مس‌وسنگ شرق استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 16 (2021-9)


The Sacred Landscape of Pilgrimage Cities According to Historical Travelogues
منظر قدسیِ شهرهای زیارتی به روایتِ سفرنامه‌های تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeobotanical Researches in Bampur Castel, Iranshar, Baluchestān
پژوهش‌های باستان‌گیاه‌شناختی در قلعۀ بمپور، بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Analysis of Typology of Petroglyph: Newly Discovered Bauki in Azna County
بررسی و تحلیل گونه‌شناختی سنگ‌نگاره‌های نویافتۀ باوکی، شهرستان ازنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kan-Gohar Cave: Analysis of a Historical Event with Bioarcheological Methods
غار کان‌گوهر: تحلیل یک حادثۀ تاریخی با روش‌های باستان‌شناسی‌زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Location of Kuhgiluyeh City in the Islamic Middle
معرفی و مکان‌یابی شهر کوهگیلویه در قرون میانۀ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Last Seljuk Coin in Neyshabur: A Study of the Gold Dinar Discovered from the “Qahve Khane Sangi” in Barzanun (Neyshabur, Khorasan Razavi)
واپسین سکۀ سلجوقیان در نیشابور: پژوهشی بر دینار طلای مکشوف از محوطۀ «قهوه‌خانۀ ‌سنگی» برزنون (نیشابور، خراسان‌رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defining Conservation Principles for Cultural Landscape of Historic Bridges over the Kashkan River, Lorestan (Kashkan, Mamoulan, Poldokhtar and Gavmishan Valuable Bridges)
تبیین اصول حفاظت از منظر فرهنگی پل‌های تاریخی رودخانۀ کشکان لرستان (پل‌های کَشکان، کِلَهُر معمولان، پل‌دختر و گاومیشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Translating & Transliterating Thatcher Palace Inscriptions Cincture, Sing of the Onslaught of the Enemy
ترجمه و آوانگاری کتیبه‌های شالی‌ستون‌های کاخ تچر، نشانۀ هجوم خصم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic and Structural Studies of Bronze Jewelry Obtained from Iron Age Sites in Northwestern Iran
مطالعات میکروسکوپی و ساختارشناسی زیور‌آلات مفرغی به‌دست آمده از محوطه‌های عصر آهن شمال‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Iron Age Material Culture in Parija Tepe, Mazandaran
یافته‌های فرهنگ عصرآهن تپۀ پری‌جایِ مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Analysis of Iron Age Cultures of Varamin-Pishva Plain, Based on Exploration of Taghiabad Tepe
ارزیابی و تحلیل فرهنگ‌های عصر آهن دشت ورامین-پیشوا، مبتنی‌‌بر کاوش تپۀ تقی‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Interactions Between the Northwestern Iran and the South Caucasus in the Chalcolithic Period
تعاملات فرهنگی منطقۀ شمال‌غرب ایران و قفقاز جنوبی در دورۀ مس‌و‌سنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 15 (2021-6)


A Study of the Political Relations of the Deccan Royal System with the Safavid Government (With Emphasis on the Role of Shah Taher, Iranian Bureaucrat)
بررسی روابط سیاسی نظام‌شاهیان دکن با دولت صفویه (با تأکید بر نقش شاه‌طاهر دیوانسالار ایرانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qalat Mutabad Piranshahr: Chronology, Spatial Organization, Form and Function Based on Archaeological Studies
قلات موت‌آباد پیرانشهر: گاه‌نگاری، سازمان فضایی، فرم و عملکرد با اتکاء به مطالعات باستان‌شناسانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Islamic Period Pottery in Qorveh Plain of Kurdistan Province
بررسی و مطالعۀ سفال‌های دوران اسلامی دشت قروه - استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the Architecture of the North of the Country from an Archaeological Perspective and its Role in Sustainable Development (Case Study, Kojoor Ancient Area)
پژوهشی در معماری شمال کشور از دیدگاه باستان‌شناختی و نقش آن در توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی، منطقۀ باستانی کجور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of Totalitarianism and Analytical Engineering in Correcting the Re-reading of Sites and Historical Monuments Due to the Inconsistency of Readings with Scientific and Engineering Principles
اهمیت کل‌گرایی و مهندسی تحلیلی در اصلاح بازخوانی محوطه‌ها و آثار تاریخی با توجه به عدم تطابق خوانش‌های انجام‌شده با مبانی علمی مهندسی (محوطه‌های پاسارگاد، طاق‌بستان و بیستون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Glaze Compositions Used in Persepolis Glazed Bricks Emphasizing Green and Yellow Glazes
شناسایی ترکیبات لعاب‌های به‌کار‌رفته در آجرهای لعاب‌دار تخت‌جمشید با تأکید بر لعاب سبز و زرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Evidence of Counting Game in Iron Age II and III of Qara Tappeh Cemetery in Sagzabad
شواهدی از بازی شمارشی در گورستان عصرآهن 2 و 3 قره‌تپه سگزآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence of Late Bronze age in Zab Basin, Based on Archaeological Excavation of Akhoran
شواهد عصرمفرغ جدید (1450-1250پ.م.) حوضۀ زاب براساس کاوش‌های باستان‌شناسی تپه‌آخوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Early and Middle Bronze Ages Pottery Making in Kelardasht Through Petrography
مطالعۀ پتروگرافی سفال‌های عصرمفرغ قدیم (کورا-ارس) و مفرغ میانی تپه‌کلار کلاردشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Settlement Models of the Chalcolithic Age in Silakhor Plain Using GIS Analysis
تحلیل الگوهای استقراری عصر مس‌وسنگ در دشت سیلاخور با استفاده از تحلیل‌های GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lapui-Period Settlements on the Persepolis Plain: Jalyan
استقرارهای دورۀ لپویی در محدودۀ تخت‌جمشید: محوطۀ جَلیان (گَلیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geoarchaeological Investigations in Southwestern Iran; A Case-study for the Human-Environment Interaction in the Riverine Landscape of Greater Susiana During the Fifth to Second Millennium BCE
برهمکنش الگوی زیستگاهی و نظام آبی دشت‌های رسوبی شوشان بزرگ در دورهٔ روستانشینی پسین؛ خلاصه‌ای از نتیجهٔ یک بررسی زمین‌باستان‌شناختی در خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2021-2)


Study and Identification of the Ornamental Architecture of Tabrizi Mosque in the Kashan City, and Comparison with Sepah Salar Mosque in Tehran City
مطالعه و شناخت آرایه‌های وابسته به معماری مسجد تبریزی کاشان در مقایسه با مسجد-مدرسۀ سپهسالار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Historical Local’s Space and Framework Organization of Hamadan City at Ghajar Period and its Influence on Docial Relationship Improvement
بررسی سازمان فضایی و کالبدی محله‌های تاریخی شهر همدان در دورۀ قاجار و تأثیر آن‌ها بر توسعۀ روابط اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Religious Architecture of Religious Minorities and their Visibility in the Context of Tehran
بررسی معماری مذهبی اقلیت‌های دینی و رؤیت‌پذیری آن‌ها در بافت شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Understanding the Architecture of Tehran Palaces in the Qajar Period
مقدمه‌ای بر شناخت معماری کاخ‌های تهران در دورۀ قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact Model of the Architectural Phenomena on the Value-Based Conservation of the Religious-Educational Buildings of Tehran in the Qajar Period
مدل تأثیر پدیده‌های معماری در حفاظت ارزشی بناهای مذهبی-آموزشی دورۀ قاجاریۀ تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Climatic Conditions on the Structure and Architectural Components of Native/Traditional Houses in Hot and Dry Areas of Khosf County, South Khorasan
تأثیر شرایط اقلیمی بر ساختار و اجزای معماری خانه‌های سنتی منطقۀ گرم و خشک شهرستان خوسف، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Archaeological Findings of the Fourth Excavation Season in Kahnek Site, Sarbisheh City - South Khorasan
بررسی و تحلیل یافته‌های باستان‌شناسی فصل چهارم کاوش محوطۀ کَهنِک، شهرستان سربیشه-خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Islamic Potteries Discovered from the Historical City of Natel
مطالعۀ نمونه‌های سفالین دوران اسلامی شهر تاریخی ناتل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Similarities and Discrepancies in Composition of Seleucid/ Early Parthian Period Painted Wares in Western Iran Through XRF and XRD Methods
مطالعۀ ترکیبات و عناصر سفال منقوش دورۀ سلوکی/ اوایل اشکانی منطقۀ غرب ایران با استفاده از روش XRF و XRD با هدف تعیین میزان تشابه و تمایز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Age and Gender of the Human Remains During the Late Bronze Age in the Shahrak-e-Firouzeh Site, Neyshabur
تعیین سن و جنسیت بقایای انسانی عصرمفرغ جدید محوطۀ شهرک فیروزه نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cultural Developments and Changes in the Settlements of the Chalcolithic Periods until the Qajar Era of Kabudrahang Plain, Hamadan Province (Based on Two Seasons of Archaeological Study)
مطالعۀ دگرگونی‌های فرهنگی و تغییرات مکان‌گزینی استقرارهای ادوار مس‌وسنگ تا عصر قاجار دشت کبودرآهنگ، استان همدان (مبتنی‌بر دو فصل بررسی باستان‌شناختی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Evidence of a Late Pleistocene Occupation on the Southern Slopes of the Alborz Mountains
مجموعه غار و پناهگاه‌های صخره‌ای پارینه‌سنگی سُرهه، ساوجبلاغ در دامنه‌های جنوبی کوهستان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2020-11)


Explanation to the Concept of Rehabilitation in Historic Buildings by Comparative Study of Different Functional Interventions
تبیین مفهوم احیاء در بناهای تاریخی با مقایسۀ تطبیقی انواع‌ مداخلات کارکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of Preventive Conservation in Private Collections on the Cultural Values
تأثیر حفاظت پیشگیرانه بر ارزش‌های فرهنگی مجموعه‌های خصوصی میراث کهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recreating Information in Digital Archeology
بازآفرینی اطلاعات در دیجیتال باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Archeology and Nationalism on the Tombstones of the Qajar Period in Daral-Salam Cemetery, Shiraz
تأثیر باستان‌گرایی و ملی‌گرایی بر نگاره‌های سنگ قبور دورۀ قاجار گورستان دارالسلام شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recovering the Characteristics of the Shiraz Painting School in Painting of Al-Inju and Al-Muzaffar Period and its Impact on Iranian Painting
بازجُست ویژگی‌‌‌های مکتب نگارگری شیراز در نگارگری دورۀ آل‌اینجو و آل‌مظفر و تأثیر آن در هنر نگارگری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impression of Endowment on Urban Zone Formation and Protection and Maintenance of Historical Buildings, Case Study Aligholi Agha Complex
نقش وقف در فرم‌دهی بافت شهری و حفظ و بقای آثار تاریخی، مطالعۀ موردی مجموعۀ علیقلی‌آقا در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mint Savojbolagh Mukri: Historical Evidence and Coinage
ضرابخانۀ ساوجبلاغ مُکری: شواهد تاریخی و سکه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Position and Function of Colonies and Poleis in the Seleucid Economic System
جایگاه و عملکرد کلونی‌ها و پولیس‌ها در نظام اقتصادی سلوکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Gray-Black Stone Pillars of the Achaemenid Palace of Charkhab Borazja
ساختارشناسی سنگ‌های خاکستری‌سیاه پایه‌ستون‌های کاخ هخامنشی چرخاب برازجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Shagha Taimuran Culture in the Fars Region During the Second Millennium BC on the Basis of Absolute Dating of Tol-e Taimuran (Timaran)
تحلیل جایگاه فرهنگ شغا تیموران در هزارۀ دوم فارس براساس گاهنگاری مطلق تل تیموران (تیماران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Results of the Archaeological Investigations at the Site of Varamin, Jiroft: Early Phase of Jiroft Civilization
نتایج پروژۀ پیش‌ازتاریخی محوطۀ ورامین: معرفی مرحلۀ اولیۀ تمدن جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Varible Role in the Formation of Bakun Sits of the High Zagros (Chaharmahal and Bakhtiari Province)
نقش متغیرهای محیطی بر شکل‌گیری استقرارهای دورۀ باکون زاگرس مرتفع (استان چهارمحال‌وبختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 12 (2020-8)


Examining the Formal and Decorative Components of Safavid Arches as Evidenced by Contemporary Paintings and Miniatures
بررسی مؤلفه‌های فرمی و تزئینی کمان‌های صفوی به‌گواه نقاشی‌ها و نگاره‌های هم‌دوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative and Aesthetic Analysis of form and Decoration in the Tomb of Abd al-Momen Habibabad; A Manifestation of Safavid and Qajar Wall Paintings
مطالعۀ تطبیقی-تحلیلی بقعۀ عبدالمؤمن حبیب‌آباد، جلوه‌گاهی از نقاشی دیواری عهد صفوی و قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stucco Decorations at Bishapur Based on the Ninth Season of Excavations
تزئینات گچی و گچبری در بیشاپور براساس نویافته‌های نهمین فصل کاوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeological Investigation at the Urartian Sites of Bastam Castle Using Magnetics Method
بررسی‌های باستان‌سنجی در محوطۀ اورارتویی قلعه‌بسطام با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Southwest of Iran in the Sassanid Period (Based on the Left Groin Vaulted Buildings and Historical and Geographical Documents and Writings, 3rd to 9th Centuries)
جنوب‌غرب ایران در دورۀ ساسانی (با استناد به باقی‌ماندۀ بناهای چهارتاقی و مدارک و متون تاریخی و جغرافیایی قرون 3 تا 9 ه‍.ق.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ancient Mining and Metallurgy Activities in Mazayjan District, Fars Province
معدن‌کاوی و ذوب فلز کهن در بخش مزایجان، استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Parthian and Sassanid Forts in Northern Khorasan and Determining the Position of the Region Based on its Cultural Interactions
گونه‌شناسی قلعه‌های اشکانی و ساسانی شمال خراسان و تعیین جایگاه سیاسی و اجتماعی منطقه براساس تعاملات فرهنگی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Bronze Age of Greater Khorasan Culture The Formation a Concept: Khorasan
فرهنگ عصرمفرغ خراسان بزرگ، شکل‌گیری یک مفهوم: خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Petrography of the 4th Millennium B.C. Pottery of the Narjuiyeh in Jiroft
مطالعۀ پتروگرافی سفال‌های هزارۀ چهارم قبل‌ازمیلاد محوطۀ نارجوئیه III جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Godin VI Painted Pottery in the Eastern Central Zagros
بررسی جایگاه سفال نوع گودین VI در مطالعات پیش‌ازتاریخ شرق زاگرس‌مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Evidence of Beveled Rim Bowls from Kale Kub, South Khorasan Province
شواهدی جدید از کاسۀ لبه‌واریخته از محوطۀ کله‌کوب، استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeological Survey of Chalcolithic and Bronze Age Sites in Southern Jazmourian, Qal’eh Ganj (Chahdadkhoda District)
بررسی و مطالعۀ محوطه‌های پیش‌از‌تاریخ (دوران مس‌و‌سنگ و عصرمفرغ) شهرستان قلعه‌گنج (بخش چاه دادخدا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 11 (2020-6)


Historical Sociology of Qajar Royal Wall Paintings
بررسی انسان‌‌شناسی نمادین مناسک و آئین‌های شمنی در بین اقوام ترکمن براساس دیدگاه کلیفورد گیرتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Sociology of Qajar Royal Wall Paintings
جامعه‌شناسی تاریخی دیوارنگاره‌های درباری دورۀ قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Economic Power of Tabaristan State During Naseri Era Using Elementary Analysis of Coins of that Period by PIXE Method
پژوهشی بر قدرت اقتصادی ایالت طبرستان در عصر ناصری به‌کمک تجزیۀ عنصری سکه‌های آن دوره به‌روش پیکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Troglodytic Architecture of Varjuy Rocky Temple in Maragheh, with a Special Look at Architectural Decorations
مطالعه و شناخت معماری دستکند وَرجوُوی در شهرستان مراغه با نگاهی ویژه بر آرایه‌های معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Classification of Ritual-Religious Rock Architecture in the County of Maragheh
مطالعه و طبقه‌بندی معماری صخره‌ایِ آئینی-مذهبی شهرستان مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Geography and the Toponym of Arrajan in the Sasanian and Islamic Eras
جغرافیای تاریخی و نام‌جای‌شناسی ارجان در دوران ساسانی و اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Typological Study of Iranian Earthenware and Bronze Oil Lamps from Historical Period
گونه‌شناسی تحلیلی پیه‌سوزهای سفالی و مفرغیِ دورۀ تاریخی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Settlement Patterns of Parthian Period Sites in the City Qorveh
بررسی و تحلیل الگوهای استقراری محوطه‌های اشکانی در شهرستان قروه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of the Achaemenid Area of Charkhab Borazjan Based on the Results of Archaeogeophysical Survey
کاوش محوطۀ هخامنشی چرخاب برازجان براساس نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Present a Hypothesis Regarding the Causes of Abandonment of the End of Bronze Age Areas in the Northeast and East and the Transition to the Beginning of the Iron Age in the Northern Half of Iran
طرح یک فرضیه در رابطه با علل متروک‌شدن محوطه‌های پایان عصر مفرغ در شمال‌شرق و شرق و گذار به آغاز عصر آهن در نیمۀ شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analytical Study of the Invention of Writing in Iran and Mesopotamia in the Late Fourth Millennium B.C.
بررسی تحلیلی پیدایش نگارش در ایران و بین‌النهرین در اواخر هزارۀ چهارم قبل‌ازمیلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spinning, A Manifestation of the Components of the Endogenous Livelihood Economy of Semi-Unilateral Establishment Sheep Communities (Case Study: Spindle Whorls Discovered from Fxcavation Poshteh-Forodgah Tepe)
نخ‌ریسی، نمودی از مؤلفه‌های اقتصاد معیشتی درونزای جوامع نیمه‌یکجانشین رمه‌دار (مطالعۀ موردی: سردوک‌های مکشوف از کاوش تپۀ پشت‌فرودگاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2020-2)


A Description of Historical Artifacts from Unauthorized Excavations and Accidental Discoveries During the Last Two Centuries (from the Qajar Period to Pahlavi II) in Mazandaran, Based on Written Documents and Oral Narrations
شرحی بر اشیاء تاریخی به‌دست‌آمده از حفاری‌های غیرمجاز و کشفیات اتفاقی دو سدۀ اخیر (از دورۀ قاجار تا پهلوی دوم) در مازندران، بر پایۀ اسناد مکتوب و روایت‌های عامیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Image as a Predictor of Thoughts: An Interpretation of True and False Perspectives in Mohammad Zamani’s Paintings
تصویر به‌عنوان محمل اندیشه: تفسیری بر پرسپکتیوهای صحیح و نادرست در آثار محمدزمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Form, Expression, and Meaning in Persian Miniature Based on the Religious and Mystical Views of Titus Burckhardt and Seyyed Hossein Nasr
صورت، بیان و معنا در نگارگری ایران برپایۀ دیدگاه‌های دینی و عرفانیِ تیتوس بورکهارت و سید‌حسین نصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Chronology and Comparative Functional Analysis of Davazdah-Emam Chartaghi in Lowdaricheh of Burkhar County in Isfahan Province: A Monument from Sassanian Period to an Early Islamic Centuries
تبیین گاه‌نگاری و تحلیل نسبی کاربری چهارطاقی دوازده امامِ لودریچه شهرستان برخوار (استان اصفهان): بنایی مذهبی از دورۀ ساسانی و قرون اولیۀ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to the Epistemology of Sassanian and Islamic Pottery in the Naein Shirkooh Area, Central Plateau of Iran
درآمدی بر شناخت‌شناسی سفال‌های ساسانی و اسلامی محوطۀ شیرکوهِ نایین، فلات‌مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of the Geographic Factors Impact on the Spatial Distribution of the First Millennium Settlements in the Margin of the Peiqam-Chay River (East Azerbaijan-Kaleibar)
تحلیل نقش عوامل جغرافیایی در توزیع فضایی استقرارهای هزارۀ اول قبل‌ازمیلاد در حاشیۀ رودخانۀ پیغام‌چای (آذربایجان‌شرقی - کلیبر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discovered Architecture in Tepe Ziviyeh; Castle or Sanctuary in the First Millennium B.C. in Western of Iran
معماری بنای مکشوف در تپۀ زیویه، قلعه یا نیایشگاهی در هزارۀ اول قبل‌ازمیلاد «غرب ایران»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Animal Motifs on the Compartmented Seals in Southeastern Iran
مطالعه و شناخت نقوش حیوانی مُهرهای مشبک جنوب‌شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Dozdaqi Area; Establishment of Bronze Age in the North of Urmia Lake
محوطۀ دوزداغی خوی، استقرارگاهی از عصرمفرغ در شمال دریاچۀ ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and Analyzing of the Cultural and Settlement Data from the Excavation of the Lapui Mound (Tel Siyah Khan Shanguli)
بررسی و تحلیل داده‌های فرهنگی-استقراری حاصل از کاوش تپه لپویی (تل‌سیاه‌خان شنگولی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2019-12)


The Inner Structure of the Zoroastrian Clergy During the Sassanid Era
ساختار درونی روحانیت زرتشتی در دورۀ ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralogy of Sasanian Bullae
کانی‌شناسی ترکیبات گِل‌مُهرهای ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Grazing Horse and a Mare with a Foal-Achaemenid Motives in the Coinage of Antiochus III the Great?
اسب چرنده، مادیان و یک کُره اسب با ویژگی‌های هنری هخامنشی بر سکه‌های آنتیخوس سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Studıes on the Chel Maran Ancient Stone Quarry and Comparison with the Stones of Anahita Temple of Kangavar
مطالعات آزمایشگاهی برروی معدن سنگ باستانی کوه چل‌مران کنگاور و مقایسۀ آن با سنگ‌های معبد آناهیتا کنگاور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reassessnent of the Enviromental Nonitoring Methodology of Air Pollution in Rock Heritage Sites
بازنگری در روش‌شناسی پایش محیطی آلودگی هوا در محوطه‌های میراث صخره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Indications Power in the Body of the Achaemenid King based on Mythlogical Insights
مناسبات قدرت در بدن شاه هخامنشی براساس بینش اساطیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Geoarchaeological Studies of the Archaeological Area of Kafiristan Yasen, Southeast of Deylaman, Guilan
مطالعات زمین‌باستان‌شناختی محدودۀ باستانیِ کافرستان یسن، جنوب‌شرقی دیلمان، گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Archaeology; Investigating and Reconstructing Gray Pottery Firing Techniques During the Third Millennium B.C. Until the First B.C. in the Eastern Regions of Central Zagros
بررسی و بازسازی تکنیک‌های پخت سفال خاکستری طی هزارۀ سوم تا اول قبل‌ازمیلاد در نواحی شرقی زاگرس‌مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sulaiman Tapa, Tel-e Baksaye and Seba’āt-e Kahriz (A quest to find Three Lost National Nominated Sites)
سلیمان‌تپه، تل بکسایه و سبعات‌کهریز (تلاش برای یافتن سه محوطۀ نخست ثبتی آثار ملی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reassessing Initial Village Period Settlements in the Upper Khuzestan Plain
وارسیِ زیستگاه‌های روستانشینی آغازینِ دشت شمالِ مرکزی خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 8 (2019-9)


Illustrations of Qajar Period Laquer Artworks with Iconography Approach
تصویرگری آثار نقاشی زیرلاکی (پاپیه‌ماشه) در دورۀ قاجار با رویکرد آیکونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeological Investigation of Medieval Islamic Potteries from Troglodytic Structure of Tahigh, Khomein
مطالعۀ باستان‌شناختی سفال‌های قرون میانی اسلامی دست‌کند زیر‌زمینی تَهیق خُمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An unknown memorial in Zavaghan: Jomeh Mosque or Mansion
یادمانی ناشناخته در زاوغان: مسجد جمعه یا عمارت؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Analysis of Pottery Styles from the Beginning of the Islamic Era to the end of the Safavid Period in Hamadan
بررسی و تحلیل گونه‌شناسی سفالینه‌های آغاز دوران اسلامی تا پایان دورۀ صفوی منطقۀ همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on the Archaeology Aspect and Cultural Developments of the Islamic Settlements of Tuyserkan Plain (Beginning of Islam to The End of the Qajar Period)
نگرشی بر منظر باستان‌شناسی و تحولات فرهنگی استقرارهای دوران اسلامی دشت تویسرکان (از صدر اسلام تا پایان دورۀ قاجار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discovering an Important Historical Truth: The Presence of Tansar in Ardeshir Babakan’s Rock Releifs
کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور «تنسر» در نقش‌برجسته‌های اردشیر بابکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Seal Achaemenid of Persepolis
مُهر دو رویۀ هخامنشی تخت‌جمشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Position of Music Art Among Iranian Societies and Cultures in Historical Period
بررسی اهمیت و جایگاه هنر موسیقی در ایران‌باستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence of Cultural Connection Between the Proto-Elamite and the Old Elamite based on Mesopotamian Texts
شواهد ارتباط فرهنگی آغازایلامی تا ایلام قدیم براساس متون بین‌النهرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Evidence from Decorative Patterns of Early Bronze Age Pottery at Yanik Tepe, Iran
شواهدی از عناصر تزئینی سفال‌های عصر مفرغ قدیم یانیق‌تپه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 7 (2019-5)


Rocky Sanctuary of Gheshlagh Village of Maragheh, Buddhist Temple - Christian or Islamic Mosque?
نیایشگاه صخره‌ای روستای قِشلاق مراغه؛ معبدی بودایی-مسیحی یا مسجدی اسلامی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of Quran inscriptions in Goharshad mosque of Mashhad and Hakim mosque in Isfahan
تحلیل محتوایی کتیبه‌های قرآنیِ مساجد جامع گوهرشاد مشهد و حکیم اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inscriptions of Golden Tile, Usable Version of Editing Literary Texts
کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام، نسخۀ‌ قابل استفاده در تصحیح متون ادبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Defense and Security Fortifications of the Rayen and Bam Citadel in Kerman Province
مطالعۀ تطبیقی استحکامات دفاعی و امنیتی ارگ راین و بم در استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formation, Development and Collapse of Ujan Islamic City, According to Comparative Studies on Sources and Archaeological Excavations
شکل‌گیری، توسعه و فروپاشی شهر دوران اسلامی اوجان براساس مطالعۀ تطبیقی متون و کاوش باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical and Cultural Effects on Forming Ismaeili Castles Case report; Kouh Zardan Castle-Zirkouh City
تأثیر محیط جغرافیایی و فرهنگ بر شکل‌گیری قلاع اسماعیلی مطالعۀ موردی: قلعۀ کوه‌زردان - شهرستان زیرکوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Manufacturing Stone Carving Process of the Prehistoric South-East of Iran & Mashhad Harkareh Stone in the Contemporary Period
بررسی تطبیقی فرآیند ساخت در هنر سنگ‌تراشی پیش‌از‌تاریخ جنوب‌شرق ایران و سنگ هرکارۀ مشهد در دوران معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Banquet Beaker; Interpreting an Ancient Object on the Base of Pottery Beakers from Mala Mcha, Kani Koter and Hasanlu
ساغر ضیافت؛ تفسیر یک نقش­‌مایۀ باستانی با کمک ساغرهای ملامچه، کانی‌کوتر و حسنلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Archaeo-Mineralogy Studying and Comparison of Orange-Red Pottery With Black Core of Elamite Era in Khuzestan, Chahrmahal va Bakhtiyari and Isfahan Provinces
مقایسه و مطالعۀ کانی‌شناسی گونۀ سفال نارنجی-قرمز با مغز تیره‌رنگ از دورۀ ایلام در استان‌های خوزستان، چهار‌محال و بختیاری و اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Neolithic Period of East of Lake Urmia Based on Archaeological Studies in Horand Region
تحلیل دوران نوسنگی شرق دریاچۀ ارومیه برمبنای مطالعات باستان‌شناختی شهرستان هوراند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2019-3)


Explaining of the Conceptual Framework for Sustainable Regeneration of Historical Fabric (Reviewing Documents, Statements and Regeneration Charters)
تبیین چارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار بافت‌های تاریخی (بررسی اسناد، بیانیه‌ها و منشورهای بازآفرینی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iconographic Interpretation of Animal Designs in the Ghareh Klisa of Chaldoran
تفسیر شمایل‌نگارانۀ نقوش جانوری در قره‌کلیسا - چالدران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Islamic Medieval Pottery Motifs with Constellations
مطالعۀ تطبیقی نقوش سفال‌های قرون میانۀ اسلامی با صورت‌های فلکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Analysis of the Effect of Azeri Style Architecture on the Isfahan Style Case study: Columned Mosques of Asnagh and Jamalabad, Mehrban City
بررسی و تحلیل تأثیر معماری سبک آذری بر سبک اصفهانی «مطالعۀ موردی: مساجد ستوندار اسنق و جمال‌آباد شهرستان هریس و مهربان»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Data Excavation in the Amir Sharlogh Area in Islamic Period, Base on the First Excavation
مطالعۀ آثار یافت شدۀ سده‌های میانی دورۀ اسلامی تپۀ امیرشارلق براساس نخستین فصل کاوش باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflection of Concepts and Motifs of Sassanid Metal Works in Mosul Metal Works
بازتاب مضامین و نقش‌مایه‌های آثار فلزی ساسانی در آثار فلزی موصل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reappraisal of Shahdad: Chronology, Seals, Metal and Clay Objects
ارزیابی مجدد محوطۀ شهداد (2): گاهنگاری، مُهرها، اشیای فلزی و گِلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Edition and Transliteration of Two Proto Elamitd Tablets (MDP 31, 33 and MDP 31, 27) Held in Louvre Museum
ارائه نسخۀ جدید و بازخوانی گِل‌نبشته‌های آغازایلامی MDP 31, 33 و MDP 31, 27 موجود در موزۀ لوور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation 4th Millennium B.C. Sites of Marivan Plain, Western Iran
بررسی محوطه‌های هزارۀ چهارم قبل‌ازمیلاد در دشت مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recently Result of Archaeological Excavation in Tape Giyan – Nahavand
بررسی نتایج آخرین فصل از پژوهش‌های باستان‌شناختی تپه‌گیان نهاوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2018-12)


Explaining the Effective Role of Coffee House in the Formation of Coffee House Painting
تبیین نقش تأثیرگذار قهوه‌خانه در جریان شکل‌گیری نقاشی قهوه‌خانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Style and Name of the Shahnameh: Known as 29 Miniaturesor Madhi
تحلیلی بر سبک و نام شاهنامۀ معروف به: مینیاتور 29 یا مدحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition and Analysis of Architecture of Hamedan Great Mosque
بازشناسی و تحلیل معماری مسجد جامع همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Recreating of Concept of Urban Texture in Qazvin
بازآفرینی مفهوم بافت شهری در قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Effect of Geometry on Characteristics Architectural of Iranian Awnings (Case Study: the Consecutive Awning of Fahadan Quarter of Yazd)
تحلیل اثر هندسه بر ویژگی‌های کالبد معمارانۀ سابات‌های ایرانی نمونۀ موردمطالعه: سابات‌های پیوستۀ محلۀ فهادان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Necked Incense as the First Instruments of Music Multiplicative
مطالعۀ عودهای گردنی به‌عنوان اولین سازهای مضرابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Changes in Sea Level and Impact on Historic Ports, and Shipping of Caspian Sea
مطالعۀ نواسانات سطح آب دریا و تأثیر آن بر بنادر تاریخی، کشتیرانی و دریانوردی دریای خزر (مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Kovar (Shiraz) to the Persian Gulf Beaches; An Analysis of the Importance of Kovar Bridge and Bahman Dam Commerce in the Sassanid and the Beginning of Islam Periods
از کُوار (شیراز) تا سواحل خلیج‌فارس؛ تحلیلی بر اهمیت بازرگانی پل کُوار و بند بهمن در دورۀ ساسانی و صدر ‌اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Role of Components Geometry in Persian Stone Columns in Pre-Islamic Era
بررسی نقش هندسۀ اجزا در ساختار ستون‌های سنگی پیش از اسلام ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Tepe Betaki Statue in Aleshtar in Bronze Era (Based on Ceramic Findings from Survey and Limitation)
تحلیل وضعیت تپه‌بتکی الشتر در عصرمفرغ (مبتنی‌بر یافته‌های سفالی حاصل از گمانه‌زنی به‌منظور تعیین حریم و بررسی سطحی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2018-9)


Investigation and Analysis of Types of Mastery Village Architecture of the Qajar Period (Case Study: House and Mastery Stables Mehri-Khanoom Qaragozlou in Varkaneh, Hamedan)
بررسی و تحلیل گونه‌ها‌ی معماری اربابی روستایی دورۀ‌ قاجار (مطالعۀ موردی: خانه و اصطبل اربابی مهری‌خانم قراگوزلو در ورکانه-همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Spatial Structure, Formation and Distribution Pattern of Fortresses Qajar and Pahlavi Periods in Darreh - Shahr, Ilam Province
مطالعۀ تطبیقی ساختارفضایی، علل شکل‌گیری و الگوی پراکنش قلاع قاجاریه و اوایل پهلوی دره‌شهر، استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Applied Geometry in the Plan of Three Buildings Abubakr Taybadi, Goharshad Mosque and School of Ghiasieh Khargerd
ارزیابی هندسه کاربردی در نقشۀ سه بنای بقعۀ ابوبکر تایبادی، مسجد گوهرشاد و مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Newfound from Mansourabad Behbehan Based on Archaeological Surveys
نویافته‌های منطقۀ منصورآباد بهبهان براساس بررسی‌های باستان‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Study of the Historical Event: Sacrifice of Hazrat Ismail in Religious Texts with Archaeological Findings from Babylon, Mesopotamia
مطالعۀ تطبیقی واقعۀ تاریخی: ذبح حضرت اسماعیل(ع) در متون مذهبی با یافته‌های باستان‌شناختی از بابِل-بین‌النهرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence Area of Culture and Cultural Interactions of the Scythian Tribes in Eurasia
حوزۀ نفوذ فرهنگ و تعاملات فرهنگی اقوام سکایی در اورآسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zavarehvar, the Central Site from of the Urbanization Period (Protoliterate) of Varamin Plain: Studying Pottery Features
زَواره‌وَر، مرکزی از دورۀ شهرنشینی (آغازنگارش) دشت ورامین: بررسی شاخصه‌های سفالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qala Ziwa: A Newfound Site with J Ware in Marivan
تپه قاله‌زیوا: نویافته‌ایی با سفال جی در مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Newfound Evidence of the Oldest Remains of Architecture of Chalcolithic Period in Kurdistan Province (Based on Archaeological Excavations)
مدارک نویافته از کهن‌ترین بقایای معماری هزارۀ پنجم ق.م. در استان کردستان (براساس کاوش‌های باستان‌شناسی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of the Mid-Holocene Climate Changes on the Genesis and Development of the Early Settlements in the North of Central Iran
تأثیر تغییرات اقلیمی هولوسن میانه بر پیدایش و شکوفایی نخستین استقرارهای شمال ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2018-5)


Study of Painted and Unglazed Ware (Pseudo Prehistoric) in Sites of Islamic Period of Narmashir Plain in Kerman
مطالعۀ سفال منقوش بدون‌لعاب (شبه پیش‌از‌تاریخی) در محوطه‌های دوران اسلامی دشت نَرماشیر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Locating Quranic Verses and Other of Inscriptions in The Buildings of Islamic Period, Based on Their content (Research on Tombs of Seljuk Period in The Northwest of Iran)
جستاری بر جانمایی آیات قرآنی و سایر کتیبه‌ها در بناهای دورۀ اسلامی براساس مضامین آن‌ها (پژوهشی بر مقابر دورۀ سلجوقی شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Study of Lusterware Style of Kashan and Raqqa
مطالعۀ تطبیقی سبک سفال زرین‌فام شهرهای کاشان و رقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Typology of Fortresses Bafran City (Nain)
گونه‌شناسی و تحلیل قلاع شهر بافران (نایین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gavart, southern Fortress; the Archaeological Survey of Building Related to Pre-Islam in Isfahan
گوارت‌دژ جنوبی، بررسی باستان‌شناسی بنایی به‌یادگارمانده از پیش‌از اسلام اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Namord Painted Ware: The Pottery of Late Parthian and Sassanid Periods in Southeast of Iran and Persian Gulf
سفال منقوش نامُرد: سفال مربوط به اواخر دورۀ پارت و دورۀ ساسانی جنوب‌شرق ایران و سواحل خلیج‌فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Gender and Estimate of Age the Human Skeleton (Case Study: The Human Skeleton of Korijan of Kabudarahang in Hegmataneh Museum)
بررسی جنسیت و تخمین سن اسکلت انسانی مورد مطالعه: اسکلت انسانی کوریجان کبودرآهنگ واقع در موزۀ هگمتانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Architecture Technology in Acceramic Neolithic Period (Kapargah Architecture)
فناوری معماری در دورۀ نوسنگی بدون سفال (معماری کپرگاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology and Classification Stone Tools Survey of Archeology in the Kazeron Plane
گونه‌شناسی و طبقه‌بندی ابزارهای سنگیِ حاصل از بررسی باستان‌شناختی دشت‌کازرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Paleolithic Area of Dalpari in Dehloran, Ilam
پهنه پارینه‌سنگی دالپریِ دهلران، ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2018-3)


Analytical Review on Architecture Decorations of the Wooden Pillars in the Maragheh Mosques
نگرشِ تحلیلی بر تزئینات معماری ستون‌های چوبی مساجد مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lur, Consolidation of Ilkhanids
لـــور، تثبیـت ایلخـانـان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analysis New Findings Stuccoes of Illkhanids Aveh
بررسی و تحلیل گچ‌بری‌های نویافتۀ ایلخانیان آوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of Three Tomb Towers: Ashghon Baba, Och Gonbad Khan, and Yengi Arakh in Bijar County of Kurdistan Province
بازشناسی سه برج آرامگاهی: اشقون‌بابا، اوچ‌گنبد‌خان و ینگی‌ارخ در شهرستان بیجار استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Golden Coronet of Azerbaijan Museum
مطالعه‌ی تطبیقی پیشانی‌بند طلایی موزۀ آذربایجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Iron Age I Tombs of the Second Season in Gilavan Khalkhal Cemetery
گورهای عصرآهن I گورستان گیلوانِ خلخال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Influence Ancient Roads in the Formation Ancient Settlements in the Plain of Aleshter
تحلیل تأثیر راه‌های باستانی در شکل‌گیری استقرارگاه‌های باستانی و تاریخی الشتر (مبتنی‌بر تحلیل‌های فضایی SIG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Damages of Caves and Rock Shelters of the Paleolithic Period in the South Zagros
آسیب‌نگاری غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای پارینه‌سنگی در زاگرس‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2017-12)


A Review on Archaeometallurgy of Copper from Halil Region Based on Petrograpgical- Chemical Investigation on Ancient Copper Slags
مروری بر فلزگری‌کُهن مس (آرکئومتالورژی مس) در منطقۀ هَلیل‌رود (براساس داده‌های حاصل از پتروگرافی و ژئوشیمی سرباره‌های ذوب‌فلز باستانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Musical in Poetical Melodies of Abu Nawas
سازهای ایرانی در اشعار ابو نواس شاعر عرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karkooy, Firouzbahram Fire Temple in Sakestan
کرکوی، آتش پیروز بهرام در سکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Discussion on Function of Kangavar Historical Building
بحثی دربارۀ کاربری بنای تاریخی کنگاور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archaeological Research of Iron Age Graveyard, Gand-Ab Shahmirzad, Semnan Province
پژوهش‌های باستان‌شناسیِ گورستان عصرآهن گند‌آب شهمیرزاد، استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bard Panir: A Station or Settlement of Proto-Writing in the North of Khouzestan
بَرد پَنیر: ایستگاه یا استقرارگاه آغازنگارشی در شمال خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Western Park of Taq-e Bostan, New Find In The Western of Central Zagros, Kermanshah
پارکِ غربیِ تاق‌بستان، محوطه‌ای نویافته‌ در غرب زاگرس‌مرکزی، کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification a Site Accrued to Middle Paleolithic Period in Proximity of Hersin’s Qalakamandbag Tappeh
شناسایی محوطه‌ای از دورۀ پارینه‌سنگیِ میانی در جوار تـپۀ قلاکمندبگ، هرسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles