پیام خود را بنویسید


سامانه نشریات پژوهشگاه میراث فرهنگی
فهرست نشریات | تاریخ دریافت:۱۳۹۹/۳/۱۶
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 پژوهش گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-628X
2538-628X
journal.richt.ir/index.php?sid=7 علمی-پژوهشی مصوب
2 دانش حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-6093
-
journal.richt.ir/index.php?sid=6 علمی-پژوهشی مصوب
3 فصلنامه حفاظت از بافتهای تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -
-
journal.richt.ir/index.php?sid=12 علمی-پژوهشی مصوب
4 فصلنامه علمی اثر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1647- 102
1647- 102
journal.richt.ir/index.php?sid=2 علمی-پژوهشی مصوب
5 مجله باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2645-4629
-
journal.richt.ir/index.php?sid=10 علمی-پژوهشی مصوب
6 مجله گویش پژوهی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2676-5225
-
journal.richt.ir/index.php?sid=13 علمی-پژوهشی مصوب
7 مطالعات اسناد میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-1644
2538-1644
journal.richt.ir/index.php?sid=3 علمی-پژوهشی مصوب
8 مطالعات باستان شناسی پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2645-5048
2645-5706
journal.richt.ir/mbp علمی-پژوهشی مصوب
9 مطالعات مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-1709
-
journal.richt.ir/index.php?sid=4 علمی-پژوهشی مصوب
10 هنرنامه ایران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -
-
journal.richt.ir/index.php?sid=9 علمی-پژوهشی مصوب
11 Iran Heritage پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -
2676-5217
journal.richt.ir/index.php?sid=8 علمی-پژوهشی مصوب
12 Iranian Conservation Science Journal پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2588-2740
2588-2740
journal.richt.ir/index.php?sid=5 علمی-پژوهشی مصوب