حق نشر

اختيار آزاد
Attribution 4.0 International
CC BY
این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد. 
تخصیص 2.0 عمومی (CC BY 2.0) |  و View Legal Code