ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2018: Volume 39 - Number 83

2018: Volume 39 - Number 82

2018: Volume 39 - Number 81

2018: Volume 39 - Number 80

2018: Volume 38 - Number 79

2017: Volume 38 - Number 78

2017: Volume 38 - Number 77

2017: Volume 38 - Number 76

2018: Volume 37 - Number 75

2016: Volume 37 - Number 74

2016: Volume 37 - Number 73

2016: Volume 37 - Number 72

2016: Volume 36 - Number 71

2015: Volume 36 - Number 70

2015: Volume 36 - Number 69

2015: Volume 36 - Number 68

2015: Volume 35 - Number 67

2014: Volume 35 - Number 66

2014: Volume 35 - Number 65

2014: Volume 35 - Number 64

2014: Volume 34 - Number 63

2013: Volume 34 - Number 62

2013: Volume 34 - Number 61

2013: Volume 34 - Number 60

2013: Volume 33 - Number 59

2012: Volume 33 - Number 58

2012: Volume 33 - Number 57

2012: Volume 33 - Number 56

2012: Volume 32 - Number 55

2011: Volume 32 - Number 54

2011: Volume 32 - Number 53

2011: Volume 32 - Number 52

2011: Volume 31 - Number 51

2010: Volume 31 - Number 50

2010: Volume 31 - Number 49

2010: Volume 31 - Number 48

2010: Volume 30 - Number 47

2009: Volume 30 - Number 46

2009: Volume 30 - Number 45

2009: Volume 30 - Number 44

2008: Volume 28 - Number 42

2006: Volume 27 - Number 40

2005: Volume 26 - Number 38

2004: Volume 25 - Number 36

2003: Volume 24 - Number 35

2002: Volume 23 - Number 33

2000: Volume 21 - Number 31

1998: Volume 19 - Number 29

1996: Volume 17 - Number 28

1996: Volume 17 - Number 26

1996: Volume 16 - Number 25

1994: Volume 15 - Number 24

1993: Volume 14 - Number 22

1992: Volume 13 - Number 21

1992: Volume 12 - Number 20

1991: Volume 11 - Number 18

1990: Volume 11 - Number 17

1989: Volume 10 - Number 15

1987: Volume 7 - Number 12

1986: Volume 6 - Number 10

1983: Volume 3 - Number 7

1982: Volume 3 - Number 6

1981: Volume 2 - Number 5

1980: Volume 1 - Number 2

1980: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]