سامانه نشریات پژوهشگاه میراث فرهنگی
فهرست نشریات | تاریخ دریافت:1402/9/9
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL مجوز
1 پژوهش گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-628X
2538-628X
tr.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
2 دانش حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-6093
-
kcr.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
3 فصلنامه حفاظت از بافتهای تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -
-
cha.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
4 فصلنامه علمی اثر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1647- 102
1647- 102
athar.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
5 مجله باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2645-4629
2645-4629
archj.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
6 مطالعات اسناد میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-1644
2538-1644
chrs.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
7 مطالعات باستان شناسی پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2645-5048
2645-5706
journal.richt.ir/mbp علمی-پژوهشی مصوب
8 مطالعات مردم شناختی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2538-1709
-
pc.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
9 میراث ایران زمین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -
-
journal.richt.ir/index.php?sid=14 علمی-پژوهشی مصوب
10 هنرنامه ایران پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2588-4662
-
hni.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
11 Iranian Conservation Science Journal پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2588-2740
2588-2740
icsj.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
12 Persian Cultural Heritage پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری -
2676-5217
ih.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب
13 مجله گویش پژوهی- (متوقف) پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 2676-5225
-
jdr.richt.ir علمی-پژوهشی مصوب